Přihlášení

Nemáte účet? Zaregistrujte se

0

Oblíbené produkty

Nemáte uloženy žádné oblíbené produkty.

0

Nákupní košík

Cart empty
Jsem prázdný

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INTERNETOVÉHO OBCHODU www.kresla-zidle.cz

KŘESLA-ŽIDLE S.R.O., RŮŽOVÉ NÁMĚSTÍ 2238/3, 680 01 BOSKOVICE 
IČO 27685802, DIČ CZ 27685802

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2022  pro nákup v internetovém v obchodě www.kresla-zidle.cz   (dále v textu jen „Obchodní podmínky“) a upřesňují práva a povinnosti mezi „Prodávajícím“  KŘESLA - ŽIDLE s.r.o., IČ:27685802, se sídlem Boskovice, Růžové náměstí 2238/3, PSČ 68001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.52012  a zákazníkem („Spotřebitelem“ nebo „Kupujícím“). Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka („Spotřebitele“ nebo „Kupujícího“) také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a dále se řídí vztahy mezi  prodávajícím a kupujícím zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

 1. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby – (dále v textu jen „Prodávající“).
 2. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – (dále v textu jen „Spotřebitel“).
 3. Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro podnikatele (dále v textu jen „Kupující“).
 4. Kupní smlouva – objednávka spotřebitele či kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu spotřebiteli či kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – (dále v textu jen „Kupní smlouva“).
 5. Webové rozhraní obchodu - Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kresla-zidle.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále v textu jen „Webové rozhraní obchodu“).

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce webového rozhraní obchodu může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. PŘEDMĚT A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Objednat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo o uhrazení zálohy do výše 100 % z kupní ceny. Objednávka se považuje za stornovanou a kupní smlouva za zaniklou, v případě, že spotřebitel nebo kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 8. Prodávající se zavazuje, že spotřebiteli nebo kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a spotřebitel nebo kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu  a zboží převzít.
 9. Uzavřením kupní smlouvy dále spotřebitel nebo kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (a to včetně dodacích podmínek a reklamačního řádu) a že s nimi souhlasí.
 10. 10.Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu  a vyhrazuje si  právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat spotřebitele či kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitel nebo kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nebude se změnou souhlasit, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 11. 11.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 12. 12.Dodací lhůta začíná běžet od data potvrzení objednávky prodávajícím.
 13. 13.Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 14. 14.Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost poškození krabice, obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 15. 15.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kresla-zidle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 16. 16.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku V. Obchodních podmínkách o reklamaci zboží a sdělení „Způsobu dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.kresla-zidle.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany spotřebitele nebo kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 2. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za danou část dodávky na účet prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.
 3. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat spotřebiteli nebo kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a spotřebitel nebo kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele nebo kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
 6. Způsoby úhrady zboží:
  • V hotovosti na prodejně Prodávajícího při osobním odběru, při dodávce zboží přepravní společností.
  • Na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní společností.
  • Bezhotovostně kartou online prostřednictvím platební brány.
  • Bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 35-4466820287/0100 nebo 2801203931/2010 na základě zálohové faktury     ve 100% výši.
  • Příkazem - Bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 35-4466820287/0100 nebo 2801203931/2010 na základě faktury  u Kupujícího s uzavřenou písemnou kupní smlouvou.
 7. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanovením zákona. Řádně vyplněný doklad zákazník dostává po úhradě zboží v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. V případě platby prostřednictvím internetu bez osobního styku se spotřebitelem či kupujícím prodávající doklad zasílá elektronicky.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel i kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 2 dnů společnosti dodavatele. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,   jsou-li prodávajícím vydány.

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na webových stránkách www.kresla-zidle.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na daných produktech 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň prodávající není za toto poškození odpovědný.
 3. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady dodanými se zbožím (záruční list, dodací list, faktura - jako například přepisování a podobně).
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v místě podnikání. Náklady na přepravu reklamovaného zboží nese prodávající.
 5. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci do 30-ti dnů od dodání reklamovaného zboží prodávajícímu.
 6. Způsob vyřešení reklamace přísluší rozhodnutí prodávajícího. Zpravidla bývá reklamace vyřešena výměnou poškozené části výrobku či výměnou poškozeného výrobku za nový. Pokud je to však možné či výrobně přípustné, může být reklamace vyřešena i opravou výrobku. Náklady na vyřešení reklamace nese prodávající.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na email info@kresla-zidle.cz
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst.
  • b, občanského zákoníku o dodávce zboží  nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • d, občanského zákoníku o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno neprodleně nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené a nepoužité, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal na svoje náklady. Spotřebitel může uplatnit odstoupení od smlouvy v případě, že se jedná o zboží, které je běžně skladem a nezadává se do výroby dle jeho konkrétní specifikace zboží a tudíž dle jeho zvláštního požadavku na zboží. V případě, že zboží je zadáno do výroby dle jeho vlastního požadavku a specifikace, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VIII odst. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového (jiného) zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 7. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Spotřebiteli a kupujícímu můžou být doručovány daňové i nedaňové doklady na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. 
 2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, v termínu dle potvrzení objednávky. Lhůta dodání je závislá na tom, zdali se jedná o zboží skladem, či o zakázkovou výrobu. V případě zakázkové výroby je termín dodání potvrzen individuálně dle termínu zařazení zakázky do výroby. Kupující je s termínem dodání srozuměn elektronicky a bere termín na vědomí a souhlasí s ním. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Ostatní podmínky doručování jsou uvedeny v oddíle VII. Přeprava a dodání zboží.

X. VLASTNOSTI ZBOŽÍ

 1. Spotřebitel nebo kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

  a) Moření dřeva, potahové látky a barevné provedení se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, tisku, stáří, osvětlení v místnosti atd.).
  b) Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit.
  c) Fotografie na webovém rozhraní obchodu a v propagačních materiálech jsou ilustrační, dekorace není součástí výrobku.
  d) U dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

XI. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

 1. Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

  a) Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

  b) Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  c) Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

  d) Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  e) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  f) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 2. U www.kresla-zidle.cz dává spotřebitel nebo kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho nákupech.
 3. Internetový obchod www.kresla-zidle.cz si váží důvěry odběratelů a zavazuje se, že bude chránit jejich údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

XII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

 1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
 2. Spotřebitel či kupující stvrzuje odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení platné v momentě učinění a odeslání objednávky.
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 4. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2022 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek.

Můžeme vám pomoci něco najít?