zpět

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.

Chrudichromská 2290/22
680 01 Boskovice
IČ 27685802, DIČ CZ27685802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52012


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2017  pro nabídkový web www.kresla-zidle.cz   (dále v textu jen „Obchodní podmínky“) a upřesňují práva a povinnosti mezi „Prodávajícím“  KŘESLA - ŽIDLE s.r.o., IČ:27685802, se sídlem Boskovice, Chrudichromská 2290/22, PSČ 68001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.52012  a zákazníkem („Kupujícím“). Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Poptávkový formulář na internetové adrese www.kresla-zidle.cz je určen kupujícím k vytvoření poptávky a následné nabídky prodávajícím.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

 1. Prodávající – je osoba, která při zasílání nabídek, uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby – (dále v textu jen „Prodávající“).
 2. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – (dále v textu jen „Spotřebitel“).
 3. Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při zasílání poptávky, uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro podnikatele (dále v textu jen „Kupující“).
 4. Kupní smlouva – poptávka spotřebitele či kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva může vzniknout až na základě vyhotovené cenové nabídky poptaného zboží a opětovného potvrzení spotřebitelem či kupujícím. Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – (dále v textu jen „Kupní smlouva“).
 5. Webové rozhraní nabídkových stránek – Internetová prezentace prodávajícího je prodávajícím provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kresla-zidle.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále v textu jen „Webové rozhraní stránek“).

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce webového rozhraní stránek může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět poptávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní stránek umožňuje provádět poptávky zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní stránek.
 2. Při registraci na webové stránce a při poptávce zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. PŘEDMĚT A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní stránek obsahuje informace o zboží, a to včetně nabídkových cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní stránek obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní stránek platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro poptávku zboží vyplní kupující poptávkový list ve webovém rozhraní stránek.
  Poptávkový list obsahuje zejména informace o:
  • Poptávaném zboží (poptávané zboží „vloží“ kupující do elektronického poptávkového listu webového rozhraní stránek),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží předem zálohovou fakturou, údaje o požadovaném způsobu doručení poptávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „poptávka“).
 4. Před zasláním poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat Poptávku“. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v poptávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru poptávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo o uhrazení zálohy do výše 100 % z kupní ceny.
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po potvrzení zaslané nabídky kupujícím nebo uzavřením kupní smlouvy prodávajícího s kupujícím.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 8. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu  a zboží převzít.
 9. Uzavřením kupní smlouvy dále kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (a to včetně dodacích podmínek a reklamačního řádu) a že s nimi souhlasí.
 10. Prodávající má právo stornovat poptávku bez udání důvodu  a vyhrazuje si  právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 
 11. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 12. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 13. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost poškození krabice, obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 14. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kresla-zidle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.kresla-zidle.cz jsou informativní pro zaslání poptávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 2. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
 4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
 5. Způsoby úhrady zboží bude specifikován v kupní smlouvě.
 6. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanovením zákona o evidenci tržeb. Řádně vyplněnou účtenku ve smyslu elektronické evidence tržeb je daňový doklad, který zákazník dostává po úhradě zboží. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým poukazem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel i kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 2 dnů společnosti dodavatele. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na webových stránkách www.kresla-zidle.cz  uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na daných produktech 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň prodávající není za toto poškození odpovědný.
 3. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady dodanými se zbožím (záruční list, dodací list, faktura - jako například přepisování a podobně).
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v místě podnikání. Náklady na přepravu reklamovaného zboží nese spotřebitel, kupující.
 5. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci do 30-ti dnů od dodání reklamovaného zboží prodávajícímu.
 6. Způsob vyřešení reklamace přísluší rozhodnutí prodávajícího. Zpravidla bývá reklamace vyřešena výměnou poškozené části výrobku či výměnou poškozeného výrobku za nový. Pokud je to však možné či výrobně přípustné, může být reklamace vyřešena i opravou výrobku. Náklady na vyřešení reklamace nese prodávající.

VIII. DORUČOVÁNÍ

 1. Spotřebiteli a kupujícímu můžou být doručovány daňové i nedaňové doklady na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. 
 2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Ostatní podmínky doručování jsou uvedeny v Dodacích podmínkách.

IX. VLASTNOSTI ZBOŽÍ

 1. Kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:
  • moření dřeva, potahové látky a barevné provedení se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, tisku, stáří, osvětlení v místnosti atd.).
  • prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit.
  • fotografie na webovém rozhraní obchodu a v propagačních materiálech jsou ilustrační, dekorace není součástí výrobku.
  • u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

X. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

 1. Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
  1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
  4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 2. www.kresla-zidle.cz dává  kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho nákupů.
 3. Prodávající si váží důvěry odběratelů a zavazuje se, že bude chránit jejich údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

XI. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

 1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
 2. Spotřebitel či kupující stvrzuje odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení platné v momentě učinění a odeslání objednávky.
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2017 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek.