Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.

Chrudichromská 2290/22
680 01 Boskovice
IČ 27685802, DIČ CZ27685802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 52012


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") jsou vydány společností KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. jako výrobcem a prodávajícím zboží, které je v souladu se smlouvou dodáváno kupujícím a odběratelům.
 2. Za smlouvu se ve smyslu ustanovení odst.1 tohoto článku Podmínek rozumí:
  1. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi společností KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. a kupujícím
  2. OBJEDNÁVKA předaná kupujícím, a to buď osobně nebo zaslaná poštou, faxem či mailem. Vždy však musí objednávka kromě specifikace zboží obsahovat datum, podpis, popř. razítko objednatele

II. SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Odeslaná či předaná objednávka adresovaná společnosti KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. (dále jen prodávající) představuje, až na výjimky v tomto odstavci, neodvolatelný závazek odběru zboží kupujícím a dodání zboží prodávajícím.
 2. Pro objednávku přesahující objem 100 000,- Kč je uzavírána KUPNÍ SMLOUVA mezi odběratelem a dodavatelem.
 3. Objednávka musí být písemně potvrzena prodávajícím. Musí obsahovat potvrzení termínu dodání, datum, podpis a razítko prodávajícího. Dále musí být potvrzena i cena zboží.
 4. Doprava zboží není zahrnuta v ceně zboží a je nad rámec ceny zboží. Zajišťována je dle domluvy obou stran - buď si ji zajistí kupující sám nebo je zajištěna prodávajícím (cena za dopravu je vždy odsouhlasena mezi oběma stranami).
 5. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
  1. po vzájemné dohodě a to pouze v tom případě, že zboží dosud není ve výrobním procesu a nezapočalo se s výrobou zboží
  2. ze strany kupujícího, pokud dosud objednávka nebyla potvrzena prodávajícím
  3. ze stany prodávajícího, pokud kupující neuhradil prodávajícímu ve splatnosti zálohovou fakturu
  4. KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu
 6. Standardní platební podmínky jsou stanoveny takto:

platba předem na účet nebo v hotovosti při převzetí zboží Jiné platební podmínky jsou záležitostí dohody mezi oběma stranami

 1. V případě prodlení kupujícího s plněním platební povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení s tím, že od 7. dne prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5% za každý den prodlení

III. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD

 1. KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době, je-li předmětem koupě výrobek dodaný společností KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. Záruční doba činí 2 roky na všechny výrobky a na kancelářská křesla a židle činí záruční doba 3 roky.
 2. Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.
 3. KŘESLA-ŽIDLE s.r.o. neodpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které byly způsobeny vnějšími událostmi. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda, povětrnostní vlivy apod.).
 4. Kupující je povinen vždy zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce, je-li dodání zboží uskutečňováno dopravcem. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiloženém dodacím listu či faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 dnů po převzetí a o zjištěných závadách neprodleně informovat KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.
 5. Pokud by byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 7 dnů společnosti KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas se zněním Všeobecných obchodních podmínek společnosti KŘESLA-ŽIDLE s.r.o.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícími
 3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 5. Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 2.5.2006